ZaYa (Slava Zaitsev tribute) 2009. Danila Polyakov - talent/style, Natasha Sych - style, Masha Efremenko - makeup, SAVVA - Makeup, Vladimir Bordok - production, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Vlad Mamyshev-Monroe 2014. Vladimir Bordok - production, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
The Basics 2020. Danila Polyakov, Dmitry Zhuravlev.
Dranoid 2009. Danila Polyakov, Masha Efremenko, Alexey Kolpakov, Vladimir Vasilchikov, Lena Sudakova, Natasha Sych, Ramona, Roza, Irina Petrakova, Dmitry Voronin, Danila Polyakov - styling, Masha Efremenko - idea/costumes, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Teatro 2015. Danila Polyakov, Dmitry Zhuravlev.
Object + Object 2018. Marina Bessonova, Dmitry Zhuravlev.
Natura 2012. Danila Polyakov, Dmitry Zhuravlev.
Spatula an artist with her muse Daniela Onasofa-Champagne 2015. Andrey Bartenev, Danila Polyakov, Masha Efremenko, Dmitry Zhuravlev.
Background 2015.Danila Polyakov, Dmitry Zhuravlev.
Potions 2011. Danila Polyakov - talent/style, Ulyana Lookina, Sasha Vsesvyatskaya, Masha Efremenko - makeup/headpieces, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Derma 2020. Danila Polyakov, Dmitry Zhuravlev.