Vogue. Natasha Obuhova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Forbes Style. Marina Bessonova - styling/set-design, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Elle Decoration. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Harper’s Bazaar. Ksenya Koorkina - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Marie Claire. Sofia Samoilovich - set-design/styling, Asya Sokolova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
InStyle. Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Mercury Mag. Maria Shaumyan - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Forbes Style. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Kommersant. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Departures. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Mercury Mag. Maria Shaumyan - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Kommersant. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Mercury Mag. Maria Shaumyan - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Wallpaper. Konstantin Chuvashev- set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Mercury Mag. Maria Shaumyan - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Tsum Mag. Maria Shaumyan - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Departures. Natasha Obuhova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
SnC Mag. Misha Barishnikov - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Tsum Mag. Maria Shaumyan - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Mercury Mag. Maria Shaumyan - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Mercury Mag. Maria Shaumyan - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
RBK Style Mag.Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Marie Claire. Sofia Samoilovich - set-design/styling, Asya Sokolova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Marie Claire. Sofia Samoilovich - set-design/styling, Asya Sokolova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Mercury Mag. Maria Shaumyan - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.