Wallpaper. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Object + Object 2018. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Elle Deluxe. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Vogue. Natasha Obuhova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Forbes Style. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Hermes. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Elle Decoration. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Numero. Masha Atchikova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Elle Decoration. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Harper’s Bazaar. Ksenia Kurkina - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Elle Deluxe. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Wallpaper. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Marie Claire. Sofia Samoilovich - set-design/styling, Asya Sokolova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Wet Red. Eva Vostroknutova Vadim Pugin - idea/set-design, Dmitry Zhuravlev - set-design/camera/retouch.
InStyle. Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Esquire. Dmitry Kitavin - set-design, Nika Dobina - art-direction, Dmitry Boldin - production, Dmitry Zhuravlev - idea/camera/retouch.
Mercury Mag. Maria Shaumyan - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Elle Decoration. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Forbes Style. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
InStyle. Dmitry Zhuravlev - set-design/camera/retouch.
Kommersant. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Elle Decoration. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Kommersant. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Departures. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Elle Decoration. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.