Potions 2012.
Creative & Headpieces Masha Efremenko.
3D visualisation & edit Transparent House.
Taletns: Sasha Vsesviatskaya, Uliana Lukina, Danila Polyakov.
Styling Danila Polyakov. Photography Dmitry Zhuravlev.
Fakoshima Black Mantis.
Lena Sudakova.
Styling Natasha Sych.
Makeup Masha Efremenko.
Edit Konstantin Shilyaev.
Camera Dmitry Zhuravlev.
Reality Fast Fun.
Danila Polyakov.
Edit Misha Sachkov.
Camera Dmitry Zhuravlev.
ZaYa.
Danila Polyakov.
Styling Natasha Sych.
Muah Masha Efremenko.
Edit & effects Andrey Nikolaev.
Camera Dmitry Zhuravlev.