Mercury Mag. Maria Shaumyan - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Numero. Dmitry Zhuravlev - idea/set-design/camera/retouch.
AD. Natasha Obuhova - set-design/styling, Masha Kuznetsova - production, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Kommersant. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Elle Decoration. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Mercury Mag. Maria Shaumyan - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Wallpaper. Konstantin Chuvashev- set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Elle Decoration. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Esquire. Marusya Sevastianova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Wallpaper. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Mercury Mag. Maria Shaumyan - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Elle Deluxe. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Tsum Mag. Maria Shaumyan - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
RBK Style Mag. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Departures. Natasha Obuhova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Esquire. Marusya Sevastianova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
FF Bar. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
SnC Mag. Misha Barishnikov - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
AD. Natasha Obuhova - set-design/styling, Masha Kuznetsova - production, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Tsum Mag. Maria Shaumyan - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
RBK Style Mag. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Elle Decoration. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Elle. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
AD. Natasha Obuhova - set-design/styling, Masha Kuznetsova - production, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Elle Decoration. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.