GQ. Tanya Lisovskaya - set-design/styling, Nastya Chibisova - production, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
AD. Natasha Obuhova - set-design/styling, Masha Kuznetsova - production, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
GQ. Tanya Lisovskaya - set-design/styling, Nastya Chibisova - production, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Elle Decoration. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Esquire. Masha Yankovskaya - set-design/styling, Roman Golovko - art-direction, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
GQ. Alla Alexeevskaya - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
FF Bar. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Departures. Marusya Sevastianova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
GQ. Ksenya Romanova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Esquire. Masha Yankovskaya - set-design/styling, Roman Golovko - art-direction, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Esquire. Masha Yankovskaya - set-design/styling, Roman Golovko - art-direction, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Elle Decoration. Marina Bessonova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Esquire. Vera Varlamova - set-design/styling, Roman Golovko - art-direction, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Esquire. Zhanna Gureeva - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Esquire. Vera Varlamova - set-design/styling, Roman Golovko - art-direction, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Esquire. Masha Yankovskaya - set-design/styling, Roman Golovko - art-direction, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Esquire. Zhanna Gureeva - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.