GQ. Ksenya Romanova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Departures. Marusya Sevastianova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Mercury Mag. Maria Shaumyan - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
GQ. Ksenya Romanova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
GQ. Ksenya Romanova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
GQ. Ksenya Romanova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
RBK Style Mag. Marina Bessonova - set-design, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
GQ. Ksenya Romanova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Mercury Mag. Maria Shaumyan - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Mercury Mag. Maria Shaumyan - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Smoke Mag. Dmitry Zhuravlev - idea/set-design/camera/retouch.
GQ. Tanya Lisovskaya - set-design/styling, Nastya Chibisova - production, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
GQ. Tanya Lisovskaya - set-design/styling, Nastya Chibisova - production, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
GQ. Tanya Lisovskaya - set-design/styling, Nastya Chibisova - production, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Forbes Style Mag. Dmitry Kitavin - set-design, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
GQ. Ksenya Romanova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Mercury Mag. Maria Shaumyan - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Elle Decoration. Marina Bessonova - set-design, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
Departures. Marusya sevastianova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.
GQ. Ksenya Romanova - set-design/styling, Dmitry Zhuravlev - camera/retouch.